Tên và địa chỉ Website các trường THPT, các Trung tâm GDNN-GDTX

Stt

Tên đơn vị

Địa chỉ Website

 

Khối trường THPT

1

Trường THPT Bình Giang

thptbinhgiang.haiduong.edu.vn

 

2

Trường THPT Kẻ Sặt

thptkesat.haiduong.edu.vn

 

3

Trường THPT Đường An

thptduongan.haiduong.edu.vn

 

4

Trường THPT Vũ Ngọc Phan

thptvungocphan.haiduong.edu.vn

 

5

Trường THPT Cẩm Giàng

thptcamgiang.haiduong.edu.vn

 

6

Trường THPT Tuệ Tĩnh

thpttutinh.haiduong.edu.vn

 

7

Trường THPT Cẩm Giàng II

thptcamgiang2.haiduong.edu.vn

 

8

Trường THPT Chí Linh

thptchilinh.haiduong.edu.vn

 

9

Trường THPT Phả Lại

thptphalai.haiduong.edu.vn

 

10

Trường THPT Bến Tắm

thptbentam.haiduong.edu.vn

 

11

Trường THPT Trần Phú

thpttranphu.haiduong.edu.vn

 

12

Trường THPT Gia Lộc

thptgialoc.haiduong.edu.vn

 

13

Trường THPT Đoàn Thượng

thptdoanthuong.edu.vn

 

14

Trường THPT Gia Lộc II

thptgialoc2.haiduong.edu.vn

 

15

Trường THPT Hồng Quang

thpthongquang.haiduong.edu.vn

 

16

Trường THPT Nguyễn Trãi

thptchuyennguyentrai.haiduong.edu.vn

 

17

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

thptnguyenvancu.haiduong.edu.vn

 

18

Trường THPT Nguyễn Du

thptnguyendu.haiduong.edu.vn

 

19

Trường THPT Thành Đông

thptthanhdong.haiduong.edu.vn

 

20

Trường THPT Marie-Curie

thptmariecurie.haiduong.edu.vn

 

21

Trường THPT Lương Thế Vinh

thptluongthevinh.haiduong.edu.vn

 

22

Trường THPT Ái Quốc

thptaiquoc.haiduong.edu.vn

 

23

Trường THPT Kim Thành

thptkimthanh.haiduong.edu.vn

 

24

Trường THPT Đồng Gia

thptdonggia.haiduong.edu.vn

 

25

Trường THPT Kim Thành II

thptkimthanh2.haiduong.edu.vn

 

26

Trường THPT Phú Thái

thptphuthai.haiduong.edu.vn

 

27

Trường THPT Kinh Môn

thptkinhmon.haiduong.edu.vn

 

28

Trường THPT Nhị Chiểu

thptnhichieu.haiduong.edu.vn

 

29

Trường THPT Phúc Thành

thptphucthanh.haiduong.edu.vn

 

30

Trường THPT Kinh Môn II

thptkinhmon2.haiduong.edu.vn

 

31

Trường THPT Quang Thành

thptquangthanh.haiduong.edu.vn

 

32

Trường THPT Trần Quang Khải

thpttranquangkhai.haiduong.edu.vn

 

33

Trường THPT Nam Sách

thptnamsach.haiduong.edu.vn

 

34

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

thptmacdinhchi.haiduong.edu.vn

 

35

Trường THPT Nam Sách II

thptnamsach2.haiduong.edu.vn

 

36

Trường THPT Phan Bội Châu

thptphanboichau.haiduong.edu.vn

 

37

Trường THPT Ninh Giang

thptninhgiang.haiduong.edu.vn

 

38

Trường THPT Quang Trung

thptquangtrung.haiduong.edu.vn

 

39

Trường THPT Khúc Thừa Dụ

thptkhucthuadu.haiduong.edu.vn

 

40

Trường THPT Ninh Giang II

thptninhgiang2.haiduong.edu.vn

 

41

Trường THPT Hồng Đức

thpthongduc.haiduong.edu.vn

 

42

Trường THPT Thanh Hà

thptthanhha.haiduong.edu.vn

 

43

Trường THPT Hà Bắc

thpthabac.haiduong.edu.vn

 

44

Trường THPT Hà Đông

thpthadong.haiduong.edu.vn

 

45

Trường THPT Thanh Bình

thptthanhbinh.haiduong.edu.vn

 

46

Trường THPT Thanh Miện

thptthanhmien.haiduong.edu.vn

 

47

Trường THPT Thanh Miện II

thptthanhmien2.haiduong.edu.vn

 

48

Trường THPT Thanh Miện III

thptthanhmien3.haiduong.edu.vn

 

49

Trường THPT Lê Quý Đôn

thptlequydon.haiduong.edu.vn

 

50

Trường THPT Tứ Kỳ

thpttuky.haiduong.edu.vn

 

51

Trường THPT Cầu Xe

thptcauxe.haiduong.edu.vn

 

52

Trường THPT Hưng Đạo

thpthungdao.haiduong.edu.vn

 

53

Trường THPT Tứ Kỳ II

thpttuky2.haiduong.edu.vn

 

Khối Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

1

TT GDNN-GDTX Bình Giang

gdnn-gdtxbinhgiang.haiduong.edu.vn

 

2

TT GDNN-GDTX Cầm Giàng

gdnn-gdtxcamgiang.haiduong.edu.vn

 

3

TT GDNN-GDTX Chí Linh

gdnn-gdtxchilinh.haiduong.edu.vn

 

4

TT GDNN-GDTX Gia Lộc

gdnn-gdtxgialoc.haiduong.edu.vn

 

5

TT GDNN-GDTX TP Hải Dương

gdnn-gdtxhaiduong.edu.vn

 

6

TT GDNN-GDTX Kim Thành

gdnn-gdtxkimthanh.haiduong.edu.vn

 

7

TT GDNN-GDTX Kinh Môn

gdnn-gdtxkinhmon.haiduong.edu.vn

 

8

TT GDNN-GDTX Nam Sách

gdnn-gdtxnamsach.haiduong.edu.vn

 

9

TT GDNN-GDTX Ninh Giang

gdnn-gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn

 

10

TT GDNN-GDTX Thanh Hà

gdnn-gdtxthanhha.haiduong.edu.vn

 

11

TT GDNN-GDTX Thanh Miện

gdnn-gdtxthanhmien.haiduong.edu.vn

 

12

TT GDNN-GDTX Tứ Kỳ

gdnn-gdtxtuky.haiduong.edu.vn

 

13

TT GDTX tỉnh

gdtxtinhhaiduong.edu.vn