1. Phòng Giáo dục Mầm non

Giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và chỉ đạo công tác giáo dục Mầm non.

          a) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của tỉnh về: tổ chức, phát triển hệ thống các trường lớp Mầm non; phổ cập trẻ mầm non 5 tuổi; bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; chỉ đạo việc thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ trong độ tuổi Mầm non; tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng; xây dựng cơ sở vật chất các trường Mầm non theo hướng chuẩn hoá; phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về thành lập, sáp nhập, đình chỉ việc hoạt động của các trường Mầm non, cơ sở tư thục, nhóm trẻ gia đình.

          b) Phối hợp với các phòng có liên quan của Sở trong việc xây dựng, chỉ đạo và kiểm tra thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển bậc học Mầm non; xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên Mầm non; tham mưu đề xuất và thực hiện các chính sách đối với giáo viên Mầm non.

          c) Tuyên truyền vận động và tổ chức việc phối hợp với các ban ngành, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội trong công tác xã hội hoá giáo dục, xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia.  

          2. Phòng Giáo dục Tiểu học

          Giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và chỉ đạo công tác giáo dục Tiểu học.

          a) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện các quy định của Bộ và của tỉnh về nhiệm vụ năm học, về quản lý trường Tiểu học thực hiện chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu đào tạo và các quy định về chuyên môn nghiệp vụ giáo dục Tiểu học.

          b) Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan xây dựng kế hoạch, chỉ đạo kiểm tra thực hiện kế hoạch về các công tác của cấp học: phổ cập giáo dục Tiểu học  đúng  độ  tuổi; thư viện, thiết bị trường học; bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên… Tổ chức, chỉ đạo các kỳ thi và hội thi, kiểm tra chất lượng định kỳ của cấp học.

          c) Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức kinh tế - xã hội trong công tác xã hội hoá giáo dục, xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia, tranh thủ sự giúp đỡ, phối hợp của các ngành để giáo dục pháp luật, giáo dục dân số kế hoạch hoá gia đình, giáo dục thể chất vệ sinh học đường, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, các hoạt động đội, sao nhi đồng trong giáo dục Tiểu học.

          d) Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động các trường Tiểu học.

          3. Phòng Giáo dục Trung học

          Giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và chỉ đạo công tác giáo dục trung học: Thực hiện mục tiêu, nội dung, chương trình, kế hoạch và chất lượng giáo dục THCS, THPT, trung tâm KTTH-HN-DN; về nội dung chương trình, kế hoạch, chất lượng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên THCS, THPT, trung tâm KTTH-HN-DN:

          a) Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, các trung tâm KTTH-HN-DN thực hiện các quy định của Bộ và của tỉnh về nhiệm vụ năm học, thực hiện chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, dạy học theo mục tiêu đào tạo và các quy định về chuyên môn, giáo dục hướng nghiệp, lao động sản xuất trong và ngoài nhà trường. Chỉ đạo hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề của các trung tâm GDTX, KTTH-HN-DN

          b) Chủ trì, phối hợp các phòng ban xây dựng kế hoạch, chỉ đạo kiểm tra thực hiện kế hoạch về công tác phổ cập giáo dục THCS; phổ cập bậc trung học; công tác thư viện, thiết bị trường học.

c) Phối hợp với các phòng liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên của cấp học.

          d) Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức kinh tế-xã hội trong công tác xã hội hoá giáo dục, xây dựng trường THCS, THPT đạt chuẩn Quốc gia. Phối hợp với phòng, ban của Sở và các ngành có liên quan giáo dục pháp luật, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT... trong bậc học.

          e) Phối hợp với phòng có liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giáo dục thể chất nội, ngoại khóa, công tác giáo dục môi trường.

          f) Phối hợp tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra các kì thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh, thi học sinh giỏi; đánh giá chất lượng giáo dục của các trường, giáo viên THCS, THPT.

          g) Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các trường THCS, THPT, TTKTTH-HN-DN.

          4. Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Giáo dục Thường xuyên

          Giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và chỉ đạo công tác GDCN và GDTX.

a) Tham mưu trình UBND tỉnh quyết định các chủ trương, biện pháp phát triển giáo dục chuyên nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế- xã hội địa phương; xây dựng, quy hoạch phát triển mạng lưới trường chuyên nghiệp, kế hoạch đào tạo hàng năm của tỉnh... Hướng dẫn, quản lý các lớp đào tạo không chính quy; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mặt công tác trong các trường chuyên nghiệp, TT GDTX tỉnh theo quy định phân cấp quản lý.

b) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các TT GDTX huyện, thành phố thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo của UBND tỉnh về tổ chức hoạt động của trung tâm GDTX, giáo dục bổ túc văn hoá THCS và bổ túc THPT, xoá mù chữ;  bồi dưỡng cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ; cập nhật kiến thức khoa học kỹ thuật... Phối hợp chỉ đạo, tổ chức các kỳ kiểm tra khảo sát chất lượng, thi tốt nghiệp bổ túc THCS và bổ túc THPT.

          c) Quản lý thống nhất công tác tuyển sinh, du học trong và ngoài nước theo quy định của Nhà nước và của UBND tỉnh.

          d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch xoá mù chữ, BTVH.

          e) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên các trung tâm GDTX trong tỉnh. Chỉ đạo các trung tâm GDTX tham gia tổ chức bồi dưỡng thường xuyên (chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm, hội trường, phục vụ, giảng viên) cho cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học theo kế hoạch của các phòng chuyên môn phụ trách cấp học đã xây dựng.

          f) Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các Phòng Giáo dục và Đào tạo trong công tác quản lý, chỉ đạo xây dựng xã hội học tập. Tuyên truyền, vận động và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội trong công tác xã hội hoá giáo dục, xây dựng và tổ chức hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng.       

          g) Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chương trình, nội dung dạy tin học, ngoại ngữ cho học sinh và người lao động. 

          h) Thường trực Ban An toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của Ngành.

          5. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

          Giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thi và đánh giá chất lượng giáo dục trong phạm vi cả tỉnh; thực hiện các dịch vụ công về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. Cụ thể:

          a) Chủ trì hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục;  theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, đề xuất khen thưởng kỷ luật về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

          b) Chủ trì và phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh trung học phổ thông, thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, thi nghề phổ thông, chứng chỉ A, B tin học, ngoại ngữ; giải quyết các tồn đọng, vướng mắc liên quan đến hồ sơ công tác thi sau khi thi; kiểm định chất lượng giáo dục của các cấp học .

          c) Chủ trì tổ chức xây dựng ngân hàng đề thi, đề kiểm tra. Tham mưu tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác khảo thí và thực hiện các hợp đồng tổ chức hoạt động khảo thí. Tham gia và theo dõi các hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

          d) Quản lý, cấp phát và thu hồi văn bằng chứng chỉ theo thẩm quyền.

          e) Phối hợp tổ chức các kỳ kiểm tra, khảo sát chất lượng các cấp học và GDTX.

          f) Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

          6) Phòng Kế hoạch-Tài chính 

          Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước   các mặt công tác thống kê, kế hoạch, cơ sở vật chất, sách, thiết bị, tài chính giáo dục.

          a) Chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc lập và thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục ngắn hạn, dài hạn của các huyện, thành phố, các trường THPT, các trường đào tạo, các trung tâm trực thuộc Sở. Tổng hợp và báo cáo thống kê giáo dục, thông tin quản lý giáo dục theo định kỳ và theo yêu cầu của công tác quản lý, chỉ đạo.

          b) Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan trong việc lập kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo, quy hoạch mạng lưới trường lớp của tỉnh; thẩm định hồ sơ thành lập mới, sáp nhập, giải thể, chia tách, chuyển đổi loại hình của các trường, các trung tâm theo quy định.

          c) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc đầu tư, xây dựng, quản lý, mua sắm cơ sở vật chất, sách, thiết bị giáo dục theo quy định của ngành, của địa phương. Giúp Giám đốc tham mưu UBND tỉnh và phối hợp với các ban ngành, các địa phương, tạo điều kiện chăm lo, đầu tư xây dựng CSVC trường học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá.

          d) Giúp Giám đốc tham mưu trình các cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể các đơn vị giáo dục của địa phương theo các quy định về phân cấp quản lý giáo dục.

          đ) Công tác tài chính:

          - Lập dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục, các dự toán thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục-đào tạo hàng năm; thống nhất với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư trình UBND tỉnh.

          - Giúp Giám đốc Sở Giáo dục và  Đào tạo cùng với Sở Tài chính phân bổ và giao dự toán chi ngân sách sau khi có quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh; quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện dự toán của các đơn vị.

          - Xây dựng hệ thống định mức các khoản phí, lệ phí, các khoản thu khác trong các nhà trường và phối hợp với Sở Tài chính trình HĐND, UBND tỉnh xem xét ra quyết định. Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các nguồn thu theo đúng quy định.

          - Trực tiếp thực hiện công tác quản lý tài chính đối với các đơn vị trực thuộc bao gồm: Văn phòng Sở, các trường THPT, các Trung tâm GDTX, KTTH-HN- DN; tham gia quản lý kinh phí các trường chuyên nghiệp theo quy định phối hợp liên ngành.

          e) Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm của tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động giáo viên, học sinh, sinh viên tích cực tham gia bảo hiểm.

          7) Phòng Tổ chức cán bộ

          Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước   về công tác tổ chức - cán bộ.

          a) Xây dựng tổ chức bộ máy quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục:

          - Phối hợp với các ban ngành có liên quan, tham mưu xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo ; hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế của các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

          - Quản lý, chỉ đạo về phân công, phân cấp quản lý giáo dục.

          - Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc cụ thể hoá chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối, quy chế làm việc, quy chế phối hợp quan hệ công tác, quy chế dân chủ.

          b) Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục

          - Lập quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch về xây dựng đội ngũ cán bộ giáo dục dài hạn và ngắn hạn ở địa phương. Lập dự án kế hoạch lao động-tiền lương hàng năm; chỉ đạo thi tuyển cán bộ, viên chức trong ngành; theo dõi, kiểm tra các đơn vị thực hiện chỉ tiêu biên chế được giao.

          - Trực tiếp quản lý cán bộ giáo viên, quản lý hồ sơ nhân sự, thống kê chất lượng, đánh giá xếp loại đội ngũ cán bộ, giáo viên theo quy định phân cấp quản lý.

          - Tham mưu, đề xuất thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, kỷ luật cán bộ quản lý đơn vị trực thuộc; thẩm định các đề nghị tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, hợp đồng công chức, viên chức đơn vị trực thuộc. Soạn thảo các quyết định về công tác tổ chức cán bộ theo phân cấp quản lý.

          - Chủ trì, phối hợp với phòng liên quan xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

          - Thường trực theo dõi công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác bồi dưỡng giáo viên; thư ký ban "Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành" thường trực "Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ", công tác dân vận của ngành.

          c) Thực hiện chế độ chính sách

           Thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các chế độ chính sách (lương, phụ cấp theo lương, chế độ lao động, bảo hộ lao động, hưu trí, mất sức, thôi việc, chế độ thử việc và lao động nước ngoài ...).

          d) Chủ trì, phối hợp trong công tác hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện công tác tổ chức - cán bộ; hoạt động của Hội Cựu giáo chức.

          8) Thanh tra Sở và công tác pháp chế

  nbsp;        Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, xác minh, kiến nghị giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

          a) Công tác thanh tra, kiểm tra:

          - Chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra của Sở theo năm học, học kì hoặc đột xuất.

          - Chỉ đạo hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện công tác thanh tra phù hợp với chương trình thanh tra của Sở.

          - Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban tham mưu cho Ban Giám đốc Sở bổ nhiệm cộng tác viên thanh tra; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra; tham mưu xây dựng chế độ công tác, các chính sách và tổ chức thực hiện đối với cộng tác viên thanh tra; hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động của các ban TTND trường học; chỉ đạo công tác kiểm tra nội bộ nhà trường.

          b) Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:

          - Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan hoặc trực tiếp xác minh, kiến nghị giải quyết các đơn thư khiếu tố theo pháp luật và chỉ đạo của Giám đốc Sở. Theo dõi, đôn đốc tổng hợp báo cáo kết quả việc giải quyết đơn thư khiếu tố của Sở và ngành.

          - Dự các buổi tiếp công dân theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở; giúp Giám đốc theo dõi việc giải quyết.

         c) Công tác pháp chế:

          - Tham mưu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật trong ngành, lĩnh vực được giao; tổ chức thực hiện công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện những công tác khác được giao. Cụ thể:

          - Đề xuất, kiến nghị với với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành Luật, văn bản quy phạm pháp luật về Giáo dục và Đào tạo.

          - Tổ chức rà soát thường xuyên và định kỳ hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành Giáo dục và Đào tạo; cập nhật văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động pháp luật chuyên ngành; tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát và phương án xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

          - Phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra văn bản trong lĩnh vực chuyên môn của ngành.

          - Phối hợp với các đơn vị có liên quan của Sở Tư pháp kiểm tra các văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận - huyện ban hành liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan mình.

          - Giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tự kiểm tra văn bản do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành khi có yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của cơ quan, tổ chức.

          - Phối hợp và tạo điều kiện để các đơn vị có liên quan kiểm tra văn bản, kiểm tra theo thẩm quyền.

          - Chuẩn bị báo cáo 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu .

          - Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan, các tổ chức khác thực hiện các hoạt động thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức trong cơ quan và giáo viên, học sinh trong ngành.

          - Phối hợp với các đơn vị có liên quan của cơ quan giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch tổ chức thực hiện pháp luật của ngành; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong cơ quan, các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý; phúc tra các kết luận của Thanh tra khi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có yêu cầu.

          9. Văn phòng Sở

          Giúp Giám đốc Sở tổng hợp tình hình giáo dục trong tỉnh, đề xuất nhiệm vụ, chương trình kế hoạch công tác của ngành; Thường trực công tác thi đua khen thưởng, công tác nghiên cứu khoa học, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm của ngành; tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức và một số nhiệm vụ khác; thực hiện các hoạt động nội vụ cơ quan Sở. Cụ thể:

          Công tác tổng hợp

          a) Tham mưu và giúp Giám đốc Sở trình Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án chung về phát triển giáo dục; trên cơ sở quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ, chính quyền địa phương, tổng kết, đánh giá tình hình giáo dục theo định kỳ (học kỳ, năm học và theo yêu cầu đột xuất).

          b) Quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nghị quyết và chỉ thị của cấp uỷ Đảng và chính quyền vào triển khai phương hướng, nhiệm vụ chung của ngành.

          c) Làm đầu mối giúp Lãnh đạo Sở trong việc triển khai nhiệm vụ công tác phối hợp chung với các cấp, các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức ( Văn phòng Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh; các sở Văn hoá-  Thể thao - Du lịch, Sở Y tế, Sở Khoa học- Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố...); làm đầu mối trong việc quan hệ với Thường trực Công đoàn Giáo dục tỉnh để triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh với Ban Giám đốc; Phối hợp với Công đoàn ngành và Công đoàn cơ quan trong việc thực hiện xây dựng Trường học văn hoá, Gia đình nhà giáo văn hoá.

          d) Làm thư ký các cuộc họp Lãnh đạo Sở (trừ các cuộc họp về công tác tổ chức cán bộ), họp Lãnh đạo mở rộng; giúp Giám đốc xây dựng chương trình công tác tháng, tuần và kế hoạch chương trình công tác năm trình Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh.

          f) Làm thường trực công tác xã hội hoá giáo dục.

          Công tác Thi đua, Khen thưởng

          Là Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành giáo dục tỉnh, giúp Ban Giám đốc, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng: Phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; hưởng ứng các cuộc vận động do các cấp, các ngành và đoàn thể phát động; tổ chức theo dõi, kiểm tra, đánh giá thi đua; chuẩn bị tư liệu, hồ sơ phục vụ các thành viên Hội đồng họp xét thi đua và hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền xét công nhận; tham mưu cho Giám đốc Sở quyết định khen thưởng đúng thẩm quyền theo Luật Thi đua, khen thưởng và văn bản hướng dẫn hiện hành; thường trực ban chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của ngành.

          Công tác nghiên cứu khoa học và đúc rút SKKN

          a) Phát động phong trào: nghiên cứu khoa học, viết đúc rút và áp dụng SKKN; sáng tạo đồ dùng dạy học trong cán bộ, giáo viên; sáng tạo kỹ thuật trong ngành.

          b) Tham mưu cho Giám đốc thành lập Hội đồng nhận xét, đánh giá công nhận các đề tài nghiên cứu khoa học, SKKN và sản phẩm sáng tạo trong ngành, trên cơ sở đó, phổ biến áp dụng.

            Công tác tư tưởng chính trị

          a) Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, giáo viên, tình hình dư luận xã hội về giáo dục, từ đó, đề xuất công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho cán bộ, giáo viên; tuyên truyền để nhân dân địa phương nâng cao hiểu biết về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước   về giáo dục và tình hình giáo dục ở địa phương; là đầu mối phát hành hồ sơ, sổ sách quản lý trường học; phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phát hành sách, báo, tạp chí chuyên ngành phục vụ công tác tuyên truyền; quản lý, biên tập Website của Sở, thống kê, đôn đốc việc cung cấp, đăng tin, bài của các phòng, ban, đơn vị để duy trì hoạt động Website của Sở.

          b) Phối hợp với các tổ chức, phòng, ban có liên quan chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng đảng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; phát huy vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 

            Công tác hành chính, nội vụ

          a) Tham mưu và giúp Lãnh đạo Sở xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện; quản lý việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định; quản lý kinh phí theo chế độ chính sách và quy chế chi tiêu nội bộ.

          b) Giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản cơ quan và khách đến liên hệ giao dịch; đảm bảo vệ sinh, xây dựng cảnh quan, môi trường công sở; hướng dẫn khách đến liên hệ giao dịch.

          c) Quản lý công văn đi, đến theo quy định; thực hiện quy chế "một cửa" trong cấp phép dạy thêm, học thêm; cấp phát bản sao văn bằng chứng chỉ, giải quyết học sinh đến liên hệ chuyển trường.

          d) Thường trực công tác cải cách thủ tục hành chính của cơ quan.

          đ) Phối hợp với Công đoàn ngành và Công đoàn cơ quan trong việc tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng, hiếu, hỷ.

          10. Phòng Công tác học sinh, sinh viên và Công nghệ thông tin

            Công tác học sinh - sinh viên

          a) Giúp Lãnh đạo Sở quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện chương trình công tác học sinh, sinh viên theo chỉ đạo của Bộ; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho học sinh, sinh viên.

Làm đầu mối trong việc phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức trong việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp (thi đấu thể dục thể thao, hoạt động văn hoá văn nghệ, giáo dục truyền thống, giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, bảo vệ môi trường, giáo dục dân số và kế hoạch hoá gia đình).

          b) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn chỉ đạo thực hiện dạy môn Giáo dục thể chất ở các cấp học theo chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

          c) Giúp Lãnh đạo Sở công tác phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị triển khai thực hiện công tác y tế trường học, truyền thông giáo dục sức khoẻ và vệ sinh môi trường trong các nhà trường.

          d) Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các phòng liên quan chỉ đạo các hoạt động đoàn, đội trong nhà trường.

          e) Thường trực theo dõi, tổ chức, thực hiện công tác chữ thập đỏ của ngành. Tổ chức, quản lý, chỉ đạo công tác giáo dục an toàn giao thông trong các nhà trường.

 

          Công tác công nghệ thông tin

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý công tác ứng dụng,  phát triển công nghệ thông tin trong ngành (xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá, đề xuất thi đua khen thưởng)…

          - Thường trực ban chỉ đạo phát triển công nghệ thông tin của ngành; các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành.

          - Đề xuất, xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động thường xuyên và kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về phát triển công nghệ thông tin của ngành.

          - Chủ trì, phối hợp kiểm tra, đôn đốc, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ giáo viên, nhân viên các trường học, cơ sở giáo dục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, dạy học.

          - Thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của Lãnh đạo Sở .

          - Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn quản lý, chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường. Phối hợp với phòng Khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục, phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp, thi  tuyển sinh đại học, cao đẳng.

          - Quản lý, vận hành, hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của của cơ quan Sở đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin; duy trì hoạt động Website của Sở.

          B)  Các quy định chung

          Ngoài các chức trách, nhiệm vụ được quy định, các phòng, ban có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.

          I. Các mối quan hệ công tác

          1. Các Phòng, Ban của Sở là những đơn vị giúp Lãnh đạo Sở đi sâu nghiên cứu vận dụng những chủ trương, đường lối, giải pháp của Đảng, của Nhà nước, của Bộ và của tỉnh; tham mưu đề xuất những chủ trương, biện pháp chỉ đạo cụ thể về những mặt công tác theo chức năng nhiệm vụ quy định của đơn vị. Sau khi được Lãnh đạo Sở xét duyệt, quyết định, các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức, đôn đốc, thanh kiểm tra việc thực hiện ở các Phòng Giáo dục - Đào tạo và cơ sở giáo dục trực thuộc.

          2. Quan hệ với các ngành hữu quan của tỉnh: Các phòng, ban của Sở có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Sở quan hệ với các ngành nhằm phối hợp công tác, nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác. Khi có nhu cầu chỉ đạo liên ngành để thực hiện chương trình kế hoạch công tác, phải phối hợp với các bộ phận, cá nhân có liên quan chuẩn bị chu đáo để tổ chức gặp gỡ, bàn bạc, thảo luận giữa các cấp lãnh đạo liên ngành.

          3. Quan hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc: quan hệ giữa Trưởng phòng của Sở với Trưởng phòng giáo dục các huyện/thành phố, Hiệu trưởng/Thủ trưởng các trường THPT và các đơn vị trực thuộc, Hiệu trưởng các trường chuyên nghiệp của tỉnh là quan hệ đồng cấp, cùng phối hợp tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản của cấp trên và của Sở Giáo dục và Đào tạo.

          Được Lãnh đạo Sở giao nhiệm vụ, các phòng, ban của Sở có trách nhiệm truyền đạt, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các mặt công tác thuộc chức năng nhiệm vụ do phòng, ban phụ trách.

          4. Quan hệ giữa các đơn vị trong Sở: quan hệ giữa các phòng, ban, các cán bộ công chức của Sở là mối quan hệ hợp tác, liên kết chặt chẽ, thống nhất tạo nên sức mạnh tổng hợp, đồng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng công tác.

          5. Các mặt công tác có liên quan đến nhiều đơn vị; phòng có chức năng chủ trì cần tham khảo ý kiến các đơn vị có liên quan trước khi trình lãnh đạo Sở.

          Các phòng, ban có trách nhiệm Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan xây dựng các báo cáo định kì và đột xuất thuộc phạm vi phụ trách theo quy định của ngành và các ngành hữu quan.

          II. Về một số công tác phối hợp      

          Các công tác của Sở đều cần có sự phối hợp giữa các phòng, ban, trong đó có một phòng, ban chịu trách nhiệm chính trong quá trình thực hiện, sau đây là một số công tác phối hợp cần được lưu ý điều phối chung của Lãnh đạo Sở.

          1. Công tác thi đua: Văn phòng Sở là đầu mối, tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác thi đua của toàn ngành. Các phòng chuyên môn phụ trách các cấp học và các phòng chức năng của Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về chỉ đạo phong trào thi đua trong các cấp học, về từng mặt công tác do phòng phụ trách và phối hợp với Văn phòng Sở bồi dưỡng, xây dựng điển hình, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của cấp học.

          2. Công tác thư viện, thiết bị trường học: Các phòng, ban chuyên môn có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá theo cấp học. Văn phòng Sở là đầu mối chỉ đạo mảng sách tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, pháp luật; phòng Kế hoạch - Tài chính là đầu mối hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá , tập hợp báo cáo chung việc đầu tư, xây dựng, quản lý,mua sắm cơ sở vật chất, sách, thiết bị giáo dục theo quy định .

          3. Công tác nghiên cứu khoa học: Các phòng, ban có kế hoạch nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh hoặc cấp ngành đăng ký với Văn phòng Sở để tổng hợp trình Hội đồng Khoa học ngành, tỉnh xét duyệt ; với đề tài cấp ngành, Văn phòng Sở có trách nhiệm đôn đốc triển khai thực hiện.

          4. Công tác đảm bảo an toàn lao động: Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Giáo dục Thường xuyên giúp Lãnh đạo Sở quản lý, chỉ đạo. Các phòng, ban khác tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ của phòng, ban mình có trách nhiệm phối hợp với phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Giáo dục Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện.

          5. Công tác giáo dục thể chất và y tế trường học, giáo dục dân số, công tác chữ thập đỏ, phòng Công nghệ thông tin- Công tác học sinh, sinh viên có trách nhiệm chủ trì và là đầu mối theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Lãnh đạo Sở xây dựng chương trình phối hợp với các Sở, ngành có liên quan; các phòng chuyên môn có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra theo cấp học.

          6. Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ, giáo viên:

- Các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện theo cấp học được phân công phụ trách.

Khi xây dựng xong kế hoạch, phòng chuyên môn có trách nhiệm gửi cho phòng Tổ chức Cán bộ để tập hợp báo cáo Bộ và gửi phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Giáo dục thường xuyên để chỉ đạo các trung tâm GDTX.

- Phòng Tổ chức - Cán bộ chịu trách nhiệm phối hợp và theo dõi, tổng hợp báo cáo Bộ (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục là đầu mối).

- Phòng Giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên chỉ đạo các trung tâm GDTX chuẩn bị hội trường, cơ sở vật chất, giảng viên theo kế hoạch và yêu cầu của phòng chuyên môn phụ trách từng cấp học.

          7. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm... cán bộ quản lý trường THPT, đơn vị trực thuộc và các phòng, ban trong Sở do Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp thực hiện: tham khảo ý kiến phòng chuyên môn trước khi tham mưu đề xuất với Lãnh đạo Sở xin chủ trương; tham khảo ý kiến của Thanh tra Sở, Công đoàn ngành